RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1.  

Sala 2.   MARIA MESA BERNAL                        Data : 07/12/2019 a les 13:00 hores.

Sala 3.   JUAN ROMERO LOPEZ                        Data : 07/12/2019 a les 10:00 hores.

Sala 4.   JOSEFA RODRIGUEZ RAMIREZ                 Data : 07/12/2019 a les 12:15 hores.

Capella.  

Recepció Directa:  
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l'any 2019, sent el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d'abril al 30 de juny.